Toronto Atomic  FC 2019

OLEKSANDR
NOVIKOV
VASYL
BEREST
MYKYTA
TKACHOV
BOGDAN
POLIAKHOV
VASYL
ZHUK
ROMAN
SAKHNO